Universal Robot(UR5)--正逆运动学包-python版本

系统 1167 0

简介

相信很多搞机械臂的人都用过UR这款机械臂,目前主流的正逆运动学是C++版本的,我早期写过一个Python版本的,今天也贡献出来给大家,需要的可以直接获取,想自己优化代码的也可以自己优化,有问题的欢迎关注发私信或者关注微信公众号,我会进行解释。感谢大家的支持。

代码如下

      
       #!/usr/bin/python
"""
author:yuexiaoshu
time:20180812
version:v2
info:1,change class function 2,add best sol function
"""
import math
import numpy
#UR5 parmas
d1 = 0.089159
a2 = -0.42500
a3 = -0.39225
d4 = 0.10915
d5 = 0.09465
d6 = 0.0823
PI = math.pi
ZERO_THRESH = 0.00000001
class Kinematic:
  def __init__(self):
    global d1
    global a2
    global a3
    global d4
    global d5
    global d6
    global PI
    global ZERO_THRESH
  def Forward(self,q):
    T=[0]*16
    #00
    s1 = math.sin(q[0])
    c1 = math.cos(q[0])
    ##01
    q234 = q[1]
    s2 = math.sin(q[1])
    c2 = math.cos(q[1])
    ##02
    s3 = math.sin(q[2])
    c3 = math.cos(q[2])
    q234 += q[2]
    ##03
    q234 += q[3]
    ##04
    s5 = math.sin(q[4])
    c5 = math.cos(q[4])
    ##05
    s6 = math.sin(q[5])
    c6 = math.cos(q[5])
    s234 = math.sin(q234)
    c234 = math.cos(q234)
    #4*4 roate arrary
    #00 parameter
    T[0] = ((c1 * c234 - s1 * s234) * s5) / 2.0 - c5 * s1 + ((c1 * c234 + s1 * s234) * s5) / 2.0
    # 01 parameter
    T[1] = (c6 * (s1 * s5 + ((c1 * c234 - s1 * s234) * c5) / 2.0 + ((c1 * c234 + s1 * s234) * c5) / 2.0) -
       (s6 * ((s1 * c234 + c1 * s234) - (s1 * c234 - c1 * s234))) / 2.0)
    # 02 parameter
    T[2] = (-(c6 * ((s1 * c234 + c1 * s234) - (s1 * c234 - c1 * s234))) / 2.0 -
       s6 * (s1 * s5 + ((c1 * c234 - s1 * s234) * c5) / 2.0 + ((c1 * c234 + s1 * s234) * c5) / 2.0))
    # 03 parameter
    T[3] = ((d5 * (s1 * c234 - c1 * s234)) / 2.0 - (d5 * (s1 * c234 + c1 * s234)) / 2.0 -
       d4 * s1 + (d6 * (c1 * c234 - s1 * s234) * s5) / 2.0 + (d6 * (c1 * c234 + s1 * s234) * s5) / 2.0 -
       a2 * c1 * c2 - d6 * c5 * s1 - a3 * c1 * c2 * c3 + a3 * c1 * s2 * s3)
    # 04 parameter
    T[4] = c1 * c5 + ((s1 * c234 + c1 * s234) * s5) / 2.0 + ((s1 * c234 - c1 * s234) * s5) / 2.0
    # 05 parameter
    T[5] = (c6 * (((s1 * c234 + c1 * s234) * c5) / 2.0 - c1 * s5 + ((s1 * c234 - c1 * s234) * c5) / 2.0) +
       s6 * ((c1 * c234 - s1 * s234) / 2.0 - (c1 * c234 + s1 * s234) / 2.0))
    # 06 parameter
    T[6] = (c6 * ((c1 * c234 - s1 * s234) / 2.0 - (c1 * c234 + s1 * s234) / 2.0) -
       s6 * (((s1 * c234 + c1 * s234) * c5) / 2.0 - c1 * s5 + ((s1 * c234 - c1 * s234) * c5) / 2.0))
    # 07 parameter
    T[7] = ((d5 * (c1 * c234 - s1 * s234)) / 2.0 - (d5 * (c1 * c234 + s1 * s234)) / 2.0 + d4 * c1 +
       (d6 * (s1 * c234 + c1 * s234) * s5) / 2.0 + (d6 * (s1 * c234 - c1 * s234) * s5) / 2.0 + d6 * c1 * c5 -
       a2 * c2 * s1 - a3 * c2 * c3 * s1 + a3 * s1 * s2 * s3)
    # 08 parameter
    T[8] = ((c234 * c5 - s234 * s5) / 2.0 - (c234 * c5 + s234 * s5) / 2.0)
    # 09 parameter
    T[9] = ((s234 * c6 - c234 * s6) / 2.0 - (s234 * c6 + c234 * s6) / 2.0 - s234 * c5 * c6)
    # 10 parameter
    T[10] = (s234 * c5 * s6 - (c234 * c6 + s234 * s6) / 2.0 - (c234 * c6 - s234 * s6) / 2.0)
    # 11 parameter
    T[11] = (d1 + (d6 * (c234 * c5 - s234 * s5)) / 2.0 + a3 * (s2 * c3 + c2 * s3) + a2 * s2 -
       (d6 * (c234 * c5 + s234 * s5)) / 2.0 - d5 * c234)
    # 12 parameter
    T[12] = 0.0
    # 13 parameter
    T[13] = 0.0
    # 14 parameter
    T[14] = 0.0
    # 15 parameter
    T[15] = 1.0
    return T
  def SIGN(self,x):
    return (x>0)-(x<0)
  def Forward_all(self,q):
    #result
    result=[]
    T1=[]
    T2=[]
    T3=[]
    T4=[]
    T5=[]
    T6=[]
    #q01
    s1 = math.sin(q[0])
    c1 = math.cos(q[0])
    #q02
    q23 = q[1]
    q234 = q[1]
    s2 = math.sin(q[1])
    c2 = math.cos(q[1])
    #q03
    s3 = math.sin(q[2])
    c3 = math.cos(q[2])
    q23 += q[2]
    q234 += q[2]
    #q04
    q234 += q[3]
    #q05
    s5 = math.sin(q[4])
    c5 = math.cos(q[4])
    #q06
    s6 = math.sin(q[5])
    c6 = math.cos(q[5])
    s23 = math.sin(q23)
    c23 = math.cos(q23)
    s234 = math.sin(q234)
    c234 = math.cos(q234)
    #01T
    #00-15 param
    T1[0] = c1
    T1[1] = 0
    T1[2] = s1
    T1[3] = 0
    T1[4] = s1
    T1[5] = 0
    T1[6] = -c1
    T1[7] = 0
    T1[8] = 0
    T1[9] = 1
    T1[10] = 0
    T1[11] =d1
    T1[12] = 0
    T1[13] = 0
    T1[14] = 0
    T1[15] = 1
    result.append(("T1",T1))
    #01T*12T=02T
    #00-15 parameters
    T2[0] = c1 * c2
    T2[1] = -c1 * s2
    T2[2] = s1
    T2[3] =a2 * c1 * c2
    T2[4] = c2 * s1
    T2[5] = -s1 * s2
    T2[6] = -c1
    T2[7] =a2 * c2 * s1
    T2[8] = s2
    T2[9] = c2
    T2[10] = 0
    T2[11] = d1 + a2 * s2
    T2[12] = 0
    T2[13] = 0
    T2[14] = 0
    T2[15] = 1
    result.append(("T2",T2))
    #01T*12T*23T=03T
    T3[0] = c23 * c1
    T3[1] = -s23 * c1
    T3[2] = s1
    T3[3] =c1 * (a3 * c23 + a2 * c2)
    T3[4] = c23 * s1
    T3[5] = -s23 * s1
    T3[6] = -c1
    T3[7] =s1 * (a3 * c23 + a2 * c2)
    T3[8] = s23
    T3[9] = c23
    T3[10] = 0
    T3[11] = d1 + a3 * s23 + a2 * s2
    T3[12] = 0
    T3[13] = 0
    T3[14] = 0
    T3[15] =1
    result.append(("T3",T3))
    #01T*12T*23T*34T=04T
    T4[0] = c234 * c1
    T4[1] = s1
    T4[2] = s234 * c1
    T4[3] =c1 * (a3 * c23 + a2 * c2) + d4 * s1
    T4[4] = c234 * s1
    T4[5] = -c1
    T4[6] = s234 * s1
    T4[7] =s1 * (a3 * c23 + a2 * c2) - d4 * c1
    T4[8] = s234
    T4[9] = 0
    T4[10] = -c234
    T4[11] =d1 + a3 * s23 + a2 * s2
    T4[12] =0
    T4[13] = 0
    T4[14] = 0
    T4[15] = 1
    result.append(("T4",T4))
    #01T*12T*23T*34T*45T=05T
    T5[0] = s1 * s5 + c234 * c1 * c5
    T5[1] = -s234 * c1
    T5[2] = c5 * s1 - c234 * c1 * s5
    T5[3] =c1 * (a3 * c23 + a2 * c2) + d4 * s1 + d5 * s234 * c1
    T5[4] = c234 * c5 * s1 - c1 * s5
    T5[5] = -s234 * s1
    T5[6] = - c1 * c5 - c234 * s1 * s5
    T5[7] =s1 * (a3 * c23 + a2 * c2) - d4 * c1 + d5 * s234 * s1
    T5[8] = s234 * c5
    T5[9] = c234
    T5[10] = -s234 * s5
    T5[11] = d1 + a3 * s23 + a2 * s2 - d5 * c234
    T5[12] = 0
    T5[13] = 0
    T5[14] = 0
    T5[15] =1
    result.append(("T5",T5))
    #01T*12T*23T*34T*45T*56T=06T
    T6[0] =  c6 * (s1 * s5 + c234 * c1 * c5) - s234 * c1 * s6
    T6[1] = - s6 * (s1 * s5 + c234 * c1 * c5) - s234 * c1 * c6
    T6[2] = c5 * s1 - c234 * c1 * s5
    T6[3] =d6 * (c5 * s1 - c234 * c1 * s5) + c1 * (a3 * c23 + a2 * c2) + d4 * s1 + d5 * s234 * c1
    T6[4] = - c6 * (c1 * s5 - c234 * c5 * s1) - s234 * s1 * s6
    T6[5] = s6 * (c1 * s5 - c234 * c5 * s1) - s234 * c6 * s1
    T6[6] = - c1 * c5 - c234 * s1 * s5
    T6[7] =s1 * (a3 * c23 + a2 * c2) - d4 * c1 - d6 * (c1 * c5 + c234 * s1 * s5) + d5 * s234 * s1
    T6[8] =c234 * s6 + s234 * c5 * c6
    T6[9] = c234 * c6 - s234 * c5 * s6
    T6[10] = -s234 * s5
    T6[11] = d1 + a3 * s23 + a2 * s2 - d5 * c234 - d6 * s234 * s5
    T6[12] = 0
    T6[13] = 0
    T6[14] = 0
    T6[15] = 1
    result.append(("T6", T6))
    return result
  def Iverse(self,T,q6_des):
    q_sols=[0]*48
    num_sols = 0
    T02 = - T[0]
    T00 = T[1]
    T01 = T[2]
    T03 = -T[3]
    T12 = - T[4]
    T10 = T[5]
    T11 = T[6]
    T13 = - T[7]
    T22 = T[8]
    T20 = - T[9]
    T21 = - T[10]
    T23 = T[11]

    #####shoulder rotate joint(q1) ###########################
    q1=[0,0]
    A = d6 * T12 - T13
    B = d6 * T02 - T03
    R = A * A + B * B
    if math.fabs(A) < ZERO_THRESH:
      if math.fabs(math.fabs(d4) - math.fabs(B)) < ZERO_THRESH:
        div = -self.SIGN(d4) * self.SIGN(B)
      else:
        div = -d4 / B
      arcsin = math.asin(div)
      if math.fabs(arcsin) < ZERO_THRESH:
        arcsin = 0.0
      if arcsin < 0.0:
        q1[0] = arcsin + 2.0 * PI
      else:
        q1[0] = arcsin
        q1[1] = PI - arcsin
    elif math.fabs(B) < ZERO_THRESH:
      if math.fabs(math.fabs(d4) - math.fabs(A)) < ZERO_THRESH:
        div = self.SIGN(d4) * self.SIGN(A)
      else:
        div = d4 / A
      arccos = math.acos(div)
      q1[0] = arccos
      q1[1] = 2.0 * PI - arccos
    elif d4 * d4 > R:
      return num_sols
    else:
      arccos = math.acos(d4 / math.sqrt(R))
      arctan = math.atan2(-B, A)
      pos = arccos + arctan
      neg = -arccos + arctan
      if math.fabs(pos) < ZERO_THRESH:
        pos = 0.0
      if math.fabs(neg) < ZERO_THRESH:
        neg = 0.0
      if pos >= 0.0:
        q1[0] = pos
      else:
        q1[0] = 2.0 * PI + pos
      if neg >= 0.0:
        q1[1] = neg
      else:
        q1[1] = 2.0 * PI + neg

    ###### wrist2 joint(q5) ##########################
    q5=numpy.zeros((2,2))#define 2*2 q5 array

    for i in range(2):
      numer = (T03 * math.sin(q1[i]) - T13 * math.cos(q1[i]) - d4)
      if math.fabs(math.fabs(numer) - math.fabs(d6)) < ZERO_THRESH:
        div = self.SIGN(numer) * self.SIGN(d6)
      else:
        div = numer / d6
      arccos = math.acos(div)
      q5[i][0] = arccos
      q5[i][1] = 2.0 * PI - arccos
    #############################################################
    for i in range(2):
      for j in range(2):
        c1 = math.cos(q1[i])
        s1 = math.sin(q1[i])
        c5 = math.cos(q5[i][j])
        s5 = math.sin(q5[i][j])
        ######################## wrist 3 joint (q6) ################################
        if math.fabs(s5) < ZERO_THRESH:
          q6 = q6_des
        else:
          q6 = math.atan2(self.SIGN(s5) * -(T01 * s1 - T11 * c1),self.SIGN(s5) * (T00 * s1 - T10 * c1))
          if math.fabs(q6) < ZERO_THRESH:
            q6 = 0.0
          if (q6 < 0.0):
            q6 += 2.0 * PI
        q2=[0,0]
        q3=[0,0]
        q4=[0,0]
        #####################RRR joints (q2, q3, q4) ################################
        c6 = math.cos(q6)
        s6 = math.sin(q6)
        x04x = -s5 * (T02 * c1 + T12 * s1) - c5 * (s6 * (T01 * c1 + T11 * s1) - c6 * (T00 * c1 + T10 * s1))
        x04y = c5 * (T20 * c6 - T21 * s6) - T22 * s5
        p13x = d5 * (s6 * (T00 * c1 + T10 * s1) + c6 * (T01 * c1 + T11 * s1)) - d6 * (T02 * c1 + T12 * s1) +T03 * c1 + T13 * s1
        p13y = T23 - d1 - d6 * T22 + d5 * (T21 * c6 + T20 * s6)
        c3 = (p13x * p13x + p13y * p13y - a2 * a2 - a3 * a3) / (2.0 * a2 * a3)
        if math.fabs(math.fabs(c3) - 1.0) < ZERO_THRESH:
          c3 = self.SIGN(c3)
        elif math.fabs(c3) > 1.0:
          # TODO NO SOLUTION
          continue
        arccos = math.acos(c3)
        q3[0] = arccos
        q3[1] = 2.0 * PI - arccos
        denom = a2 * a2 + a3 * a3 + 2 * a2 * a3 * c3
        s3 = math.sin(arccos)
        A = (a2 + a3 * c3)
        B = a3 * s3
        q2[0] = math.atan2((A * p13y - B * p13x) / denom, (A * p13x + B * p13y) / denom)
        q2[1] = math.atan2((A * p13y + B * p13x) / denom, (A * p13x - B * p13y) / denom)
        c23_0 = math.cos(q2[0] + q3[0])
        s23_0 = math.sin(q2[0] + q3[0])
        c23_1 = math.cos(q2[1] + q3[1])
        s23_1 = math.sin(q2[1] + q3[1])
        q4[0] = math.atan2(c23_0 * x04y - s23_0 * x04x, x04x * c23_0 + x04y * s23_0)
        q4[1] = math.atan2(c23_1 * x04y - s23_1 * x04x, x04x * c23_1 + x04y * s23_1)
        ###########################################
        for k in range(2):
          if math.fabs(q2[k]) < ZERO_THRESH:
            q2[k] = 0.0
          elif q2[k] < 0.0:
            q2[k] += 2.0 * PI
          if math.fabs(q4[k]) < ZERO_THRESH:
            q4[k] = 0.0
          elif q4[k] < 0.0:
            q4[k] += 2.0 * PI
          q_sols[num_sols * 6 + 0] = q1[i]
          q_sols[num_sols * 6 + 1] = q2[k]
          q_sols[num_sols * 6 + 2] = q3[k]
          q_sols[num_sols * 6 + 3] = q4[k]
          q_sols[num_sols * 6 + 4] = q5[i][j]
          q_sols[num_sols * 6 + 5] = q6
          num_sols+=1
    return num_sols,q_sols
  """
  q_inverse:ur kinematics solution joint q
  q_last:last joint q
  """
  def solve_2pi_pro(self,q_inverse,q_last):
    if abs(q_inverse-PI*2.0-q_last)
       
        <= 2. * numpy.pi and
              abs(test_ang - q_guess[i]) < abs(test_sol[i] - q_guess[i])):
            test_sol[i] = test_ang
      if numpy.all(test_sol != 9999.):
        valid_sols.append(test_sol)
    if len(valid_sols) == 0:
      return None
    best_sol_ind = numpy.argmin(numpy.sum((weights * (valid_sols - numpy.array(q_guess))) ** 2, 1))
    print "#########################the best sol##################"
    print valid_sols[best_sol_ind]
    return valid_sols[best_sol_ind]

  def best_sol_for_other_py(self,weights,q_guess,T):
    sols=self.get_ik_data(T)
    valid_sols = []
    for sol in sols:
      test_sol = numpy.ones(6) * 9999.
      for i in range(6):
        for add_ang in [-2. * numpy.pi, 0, 2. * numpy.pi]:
          test_ang = sol[i] + add_ang
          if (abs(test_ang) <= 2. * numpy.pi and
              abs(test_ang - q_guess[i]) < abs(test_sol[i] - q_guess[i])):
            test_sol[i] = test_ang
      if numpy.all(test_sol != 9999.):
        valid_sols.append(test_sol)
    if len(valid_sols) == 0:
      return None
    best_sol_ind = numpy.argmin(numpy.sum((weights * (valid_sols - numpy.array(q_guess))) ** 2, 1))
    print "#########################the best sol##################"
    print valid_sols[best_sol_ind].tolist()
    #print best_sol_ind
    print sols[best_sol_ind]
    return valid_sols[best_sol_ind].tolist()

def main():
  q = [0, 0, 1, 0, 1, 0]
  q1=[-1.5654299894915982, -1.6473701635943812, 0.05049753189086914, -1.4097726980792444, -1.140495349565615, -0.8895475069154913]
  q2=[-0.25277, -0.8561733333333333, 1.2195411111111112, -3.557096666666667, -1.3205444444444445, -1.1349355555555556]
  q3=[0,0,0,0,0,0]
  q4=[3.3985266666666667, -1.3765411111111112, -1.944881111111111, 0.14112555555555556, -4.9428833333333335, 5.663687777777778]
  q5=[-3.59860155164,-1.82648800883,-1.41735542252,0.0812199084238,1.27000134315,0.734254316924]
  # q5=[-3.66249992472,-1.27642603705,-1.9559700595,0.0701396996895,1.3338858418,0.73287290524]
  c=Kinematic()
  # c.display(q5,0,3)
  weights=[1.] * 6
  T=[-0.13464668997929136, 0.9394821469191765, -0.3150294660785803, 0.0, 0.13751164454300352, 0.3325644757714387, 0.9330012953206159, 0.0, 0.981305669245164, 0.08230531620134232, -0.17396844090897007, 0.5790479214783786, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0]
  print c.Iverse(T,q5)
  # c.best_sol(weights,q5,c.Forward(q5))
  # c.best_sol_for_other_py(weights,q,c.Forward())
  # print type(c.Forward())
  #c.best_sol_new(c.Forward(q2))
if __name__ == '__main__':
  main()

       
      
     

更多文章、技术交流、商务合作、联系博主

微信扫码或搜索:z360901061

微信扫一扫加我为好友

QQ号联系: 360901061

您的支持是博主写作最大的动力,如果您喜欢我的文章,感觉我的文章对您有帮助,请用微信扫描下面二维码支持博主2元、5元、10元、20元等您想捐的金额吧,狠狠点击下面给点支持吧,站长非常感激您!手机微信长按不能支付解决办法:请将微信支付二维码保存到相册,切换到微信,然后点击微信右上角扫一扫功能,选择支付二维码完成支付。

【本文对您有帮助就好】

您的支持是博主写作最大的动力,如果您喜欢我的文章,感觉我的文章对您有帮助,请用微信扫描上面二维码支持博主2元、5元、10元、自定义金额等您想捐的金额吧,站长会非常 感谢您的哦!!!

发表我的评论
最新评论 总共0条评论