Python单链表的简单实现方法

系统 1026 0

本文实例讲述了Python单链表的简单实现方法,分享给大家供大家参考。具体方法如下:

通常来说,要定义一个单链表,首先定义链表元素:Element.它包含3个字段:

list:标识自己属于哪一个list
datum:改元素的value
next:下一个节点的位置

具体实现代码如下:

      
class LinkedList(object):
 
 class Element(object):
  
  def __init__(self,list,datum,next): 
   self._list = list
   self._datum = datum 
   self._next = next

  def getDatum(self): 
   return self._datum

  datum = property(
   fget = lambda self: self.getDatum())

  def getNext(self):
   return self._next

  next = property(
   fget = lambda self: self.getNext())

 def __init__(self):

  self._head = None
  self._tail = None
 def getHead(self):
  return self._head 
 head = property(
  fget = lambda self: self.getHead()) 
 def prepend(self,item):
  tmp = self.Element (self,item,self._head)
  if self._head is None:
   self._tail = tmp 
  self._head = tmp 

 def insert(self, pos, item):
  i = 0
  p = self._head
  while p != None and i < pos -1:
   p = p._next
   i += 1
  if p == None or i > pos-1:
   return -1
  tmp = self.Element(self, item, p._next)
  p._next = tmp
  return 1
 def getItem(self, pos):
  i = 0
  p = self._head
  while p != None and i < pos -1:
   p = p._next
   i += 1
  if p == None or i > post-1:
   return -1
  return p._datum
 def delete(self, pos):
  i = 0
  p = self._head
  while p != None and i < pos -1:
   p = p._next
   i += 1
  if p == None or i > post-1:
   return -1
  q = p._next
  p._nex = q._next
  datum = p._datum
  return datum
 def setItem(self, pos, item):
  i = 0
  p = self._head
  while p != None and i < pos -1:
   p = p._next
   i += 1
  if p == None or i > post-1:
   return -1
  p._datum = item
  return 1
 def find(self, pos, item):
  i = 0
  p = self._head
  while p != None and i < pos -1:
   if p._datum == item:
    return 1
   p = p._next
   i += 1
  return -1
 def empty(self):
  if self._head == None:
   return 1
  return 0
 def size(self):
  i = 0
  p = self._head
  while p != None and i < pos -1:
   p = p._next
   i += 1
  return i

 def clear(self):
  self._head = None
  self._tail = None

test = LinkedList()
test.prepend('test0')
print test.insert(1, 'test')
print test.head.datum
print test.head.next.datum


     

希望本文所述对大家的Python程序设计有所帮助。


更多文章、技术交流、商务合作、联系博主

微信扫码或搜索:z360901061

微信扫一扫加我为好友

QQ号联系: 360901061

您的支持是博主写作最大的动力,如果您喜欢我的文章,感觉我的文章对您有帮助,请用微信扫描下面二维码支持博主2元、5元、10元、20元等您想捐的金额吧,狠狠点击下面给点支持吧,站长非常感激您!手机微信长按不能支付解决办法:请将微信支付二维码保存到相册,切换到微信,然后点击微信右上角扫一扫功能,选择支付二维码完成支付。

【本文对您有帮助就好】

您的支持是博主写作最大的动力,如果您喜欢我的文章,感觉我的文章对您有帮助,请用微信扫描上面二维码支持博主2元、5元、10元、自定义金额等您想捐的金额吧,站长会非常 感谢您的哦!!!

发表我的评论
最新评论 总共0条评论