python实现线性回归的数据

系统 1272 0

单变量

       6.1101,17.592
5.5277,9.1302
8.5186,13.662
7.0032,11.854
5.8598,6.8233
8.3829,11.886
7.4764,4.3483
8.5781,12
6.4862,6.5987
5.0546,3.8166
5.7107,3.2522
14.164,15.505
5.734,3.1551
8.4084,7.2258
5.6407,0.71618
5.3794,3.5129
6.3654,5.3048
5.1301,0.56077
6.4296,3.6518
7.0708,5.3893
6.1891,3.1386
20.27,21.767
5.4901,4.263
6.3261,5.1875
5.5649,3.0825
18.945,22.638
12.828,13.501
10.957,7.0467
13.176,14.692
22.203,24.147
5.2524,-1.22
6.5894,5.9966
9.2482,12.134
5.8918,1.8495
8.2111,6.5426
7.9334,4.5623
8.0959,4.1164
5.6063,3.3928
12.836,10.117
6.3534,5.4974
5.4069,0.55657
6.8825,3.9115
11.708,5.3854
5.7737,2.4406
7.8247,6.7318
7.0931,1.0463
5.0702,5.1337
5.8014,1.844
11.7,8.0043
5.5416,1.0179
7.5402,6.7504
5.3077,1.8396
7.4239,4.2885
7.6031,4.9981
6.3328,1.4233
6.3589,-1.4211
6.2742,2.4756
5.6397,4.6042
9.3102,3.9624
9.4536,5.4141
8.8254,5.1694
5.1793,-0.74279
21.279,17.929
14.908,12.054
18.959,17.054
7.2182,4.8852
8.2951,5.7442
10.236,7.7754
5.4994,1.0173
20.341,20.992
10.136,6.6799
7.3345,4.0259
6.0062,1.2784
7.2259,3.3411
5.0269,-2.6807
6.5479,0.29678
7.5386,3.8845
5.0365,5.7014
10.274,6.7526
5.1077,2.0576
5.7292,0.47953
5.1884,0.20421
6.3557,0.67861
9.7687,7.5435
6.5159,5.3436
8.5172,4.2415
9.1802,6.7981
6.002,0.92695
5.5204,0.152
5.0594,2.8214
5.7077,1.8451
7.6366,4.2959
5.8707,7.2029
5.3054,1.9869
8.2934,0.14454
13.394,9.0551
5.4369,0.61705
      

多元

       1,230.1,37.8,69.2,22.1
2,44.5,39.3,45.1,10.4
3,17.2,45.9,69.3,9.3
4,151.5,41.3,58.5,18.5
5,180.8,10.8,58.4,12.9
6,8.7,48.9,75,7.2
7,57.5,32.8,23.5,11.8
8,120.2,19.6,11.6,13.2
9,8.6,2.1,1,4.8
10,199.8,2.6,21.2,10.6
11,66.1,5.8,24.2,8.6
12,214.7,24,4,17.4
13,23.8,35.1,65.9,9.2
14,97.5,7.6,7.2,9.7
15,204.1,32.9,46,19
16,195.4,47.7,52.9,22.4
17,67.8,36.6,114,12.5
18,281.4,39.6,55.8,24.4
19,69.2,20.5,18.3,11.3
20,147.3,23.9,19.1,14.6
21,218.4,27.7,53.4,18
22,237.4,5.1,23.5,12.5
23,13.2,15.9,49.6,5.6
24,228.3,16.9,26.2,15.5
25,62.3,12.6,18.3,9.7
26,262.9,3.5,19.5,12
27,142.9,29.3,12.6,15
28,240.1,16.7,22.9,15.9
29,248.8,27.1,22.9,18.9
30,70.6,16,40.8,10.5
31,292.9,28.3,43.2,21.4
32,112.9,17.4,38.6,11.9
33,97.2,1.5,30,9.6
34,265.6,20,0.3,17.4
35,95.7,1.4,7.4,9.5
36,290.7,4.1,8.5,12.8
37,266.9,43.8,5,25.4
38,74.7,49.4,45.7,14.7
39,43.1,26.7,35.1,10.1
40,228,37.7,32,21.5
41,202.5,22.3,31.6,16.6
42,177,33.4,38.7,17.1
43,293.6,27.7,1.8,20.7
44,206.9,8.4,26.4,12.9
45,25.1,25.7,43.3,8.5
46,175.1,22.5,31.5,14.9
47,89.7,9.9,35.7,10.6
48,239.9,41.5,18.5,23.2
49,227.2,15.8,49.9,14.8
50,66.9,11.7,36.8,9.7
51,199.8,3.1,34.6,11.4
52,100.4,9.6,3.6,10.7
53,216.4,41.7,39.6,22.6
54,182.6,46.2,58.7,21.2
55,262.7,28.8,15.9,20.2
56,198.9,49.4,60,23.7
57,7.3,28.1,41.4,5.5
58,136.2,19.2,16.6,13.2
59,210.8,49.6,37.7,23.8
60,210.7,29.5,9.3,18.4
61,53.5,2,21.4,8.1
62,261.3,42.7,54.7,24.2
63,239.3,15.5,27.3,15.7
64,102.7,29.6,8.4,14
65,131.1,42.8,28.9,18
66,69,9.3,0.9,9.3
67,31.5,24.6,2.2,9.5
68,139.3,14.5,10.2,13.4
69,237.4,27.5,11,18.9
70,216.8,43.9,27.2,22.3
71,199.1,30.6,38.7,18.3
72,109.8,14.3,31.7,12.4
73,26.8,33,19.3,8.8
74,129.4,5.7,31.3,11
75,213.4,24.6,13.1,17
76,16.9,43.7,89.4,8.7
77,27.5,1.6,20.7,6.9
78,120.5,28.5,14.2,14.2
79,5.4,29.9,9.4,5.3
80,116,7.7,23.1,11
81,76.4,26.7,22.3,11.8
82,239.8,4.1,36.9,12.3
83,75.3,20.3,32.5,11.3
84,68.4,44.5,35.6,13.6
85,213.5,43,33.8,21.7
86,193.2,18.4,65.7,15.2
87,76.3,27.5,16,12
88,110.7,40.6,63.2,16
89,88.3,25.5,73.4,12.9
90,109.8,47.8,51.4,16.7
91,134.3,4.9,9.3,11.2
92,28.6,1.5,33,7.3
93,217.7,33.5,59,19.4
94,250.9,36.5,72.3,22.2
95,107.4,14,10.9,11.5
96,163.3,31.6,52.9,16.9
97,197.6,3.5,5.9,11.7
98,184.9,21,22,15.5
99,289.7,42.3,51.2,25.4
100,135.2,41.7,45.9,17.2
101,222.4,4.3,49.8,11.7
102,296.4,36.3,100.9,23.8
103,280.2,10.1,21.4,14.8
104,187.9,17.2,17.9,14.7
105,238.2,34.3,5.3,20.7
106,137.9,46.4,59,19.2
107,25,11,29.7,7.2
108,90.4,0.3,23.2,8.7
109,13.1,0.4,25.6,5.3
110,255.4,26.9,5.5,19.8
111,225.8,8.2,56.5,13.4
112,241.7,38,23.2,21.8
113,175.7,15.4,2.4,14.1
114,209.6,20.6,10.7,15.9
115,78.2,46.8,34.5,14.6
116,75.1,35,52.7,12.6
117,139.2,14.3,25.6,12.2
118,76.4,0.8,14.8,9.4
119,125.7,36.9,79.2,15.9
120,19.4,16,22.3,6.6
121,141.3,26.8,46.2,15.5
122,18.8,21.7,50.4,7
123,224,2.4,15.6,11.6
124,123.1,34.6,12.4,15.2
125,229.5,32.3,74.2,19.7
126,87.2,11.8,25.9,10.6
127,7.8,38.9,50.6,6.6
128,80.2,0,9.2,8.8
129,220.3,49,3.2,24.7
130,59.6,12,43.1,9.7
131,0.7,39.6,8.7,1.6
132,265.2,2.9,43,12.7
133,8.4,27.2,2.1,5.7
134,219.8,33.5,45.1,19.6
135,36.9,38.6,65.6,10.8
136,48.3,47,8.5,11.6
137,25.6,39,9.3,9.5
138,273.7,28.9,59.7,20.8
139,43,25.9,20.5,9.6
140,184.9,43.9,1.7,20.7
141,73.4,17,12.9,10.9
142,193.7,35.4,75.6,19.2
143,220.5,33.2,37.9,20.1
144,104.6,5.7,34.4,10.4
145,96.2,14.8,38.9,11.4
146,140.3,1.9,9,10.3
147,240.1,7.3,8.7,13.2
148,243.2,49,44.3,25.4
149,38,40.3,11.9,10.9
150,44.7,25.8,20.6,10.1
151,280.7,13.9,37,16.1
152,121,8.4,48.7,11.6
153,197.6,23.3,14.2,16.6
154,171.3,39.7,37.7,19
155,187.8,21.1,9.5,15.6
156,4.1,11.6,5.7,3.2
157,93.9,43.5,50.5,15.3
158,149.8,1.3,24.3,10.1
159,11.7,36.9,45.2,7.3
160,131.7,18.4,34.6,12.9
161,172.5,18.1,30.7,14.4
162,85.7,35.8,49.3,13.3
163,188.4,18.1,25.6,14.9
164,163.5,36.8,7.4,18
165,117.2,14.7,5.4,11.9
166,234.5,3.4,84.8,11.9
167,17.9,37.6,21.6,8
168,206.8,5.2,19.4,12.2
169,215.4,23.6,57.6,17.1
170,284.3,10.6,6.4,15
171,50,11.6,18.4,8.4
172,164.5,20.9,47.4,14.5
173,19.6,20.1,17,7.6
174,168.4,7.1,12.8,11.7
175,222.4,3.4,13.1,11.5
176,276.9,48.9,41.8,27
177,248.4,30.2,20.3,20.2
178,170.2,7.8,35.2,11.7
179,276.7,2.3,23.7,11.8
180,165.6,10,17.6,12.6
181,156.6,2.6,8.3,10.5
182,218.5,5.4,27.4,12.2
183,56.2,5.7,29.7,8.7
184,287.6,43,71.8,26.2
185,253.8,21.3,30,17.6
186,205,45.1,19.6,22.6
187,139.5,2.1,26.6,10.3
188,191.1,28.7,18.2,17.3
189,286,13.9,3.7,15.9
190,18.7,12.1,23.4,6.7
191,39.5,41.1,5.8,10.8
192,75.5,10.8,6,9.9
193,17.2,4.1,31.6,5.9
194,166.8,42,3.6,19.6
195,149.7,35.6,6,17.3
196,38.2,3.7,13.8,7.6
197,94.2,4.9,8.1,9.7
198,177,9.3,6.4,12.8
199,283.6,42,66.2,25.5
200,232.1,8.6,8.7,13.4
      

更多文章、技术交流、商务合作、联系博主

微信扫码或搜索:z360901061

微信扫一扫加我为好友

QQ号联系: 360901061

您的支持是博主写作最大的动力,如果您喜欢我的文章,感觉我的文章对您有帮助,请用微信扫描下面二维码支持博主2元、5元、10元、20元等您想捐的金额吧,狠狠点击下面给点支持吧,站长非常感激您!手机微信长按不能支付解决办法:请将微信支付二维码保存到相册,切换到微信,然后点击微信右上角扫一扫功能,选择支付二维码完成支付。

【本文对您有帮助就好】

您的支持是博主写作最大的动力,如果您喜欢我的文章,感觉我的文章对您有帮助,请用微信扫描上面二维码支持博主2元、5元、10元、自定义金额等您想捐的金额吧,站长会非常 感谢您的哦!!!

发表我的评论
最新评论 总共0条评论