Python 字典与字符串的互转实例

系统 451 0

字典转换为字符串

      
if __name__ == '__main__':
 a = {'a' : 1, 'b' : 2, 'c' : 3}
 b = str(a)
 print(type(b))


     

输出结果为:

---------------------------------------------------------------

字符串转换为字典

      
if __name__ == '__main__':
 a = "{'a' : 1, 'b' : 2, 'c' : 3}"
 b = eval(a)
 print(type(b))


     

输出结果为:

以上这篇Python 字典与字符串的互转实例就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持脚本之家。


更多文章、技术交流、商务合作、联系博主

微信扫码或搜索:z360901061

微信扫一扫加我为好友

QQ号联系: 360901061

发表我的评论
最新评论 总共0条评论