【python】找第n个默尼森数

系统 369 0

P是素数且M也是素数,并且满足等式M=2^P-1,则称M为默尼森数。例如,P=5,M=2^P-1=31,5和31都是素数,因此31是默尼森数。

 

      
       from math import sqrt
def prime(num):
  if num == 1:
    return False;
  if num == 2:
    return True;
  k = int(sqrt(num))+1
  for i in range(2,k):
    if num % i == 0:
      return False;
  return True;

def monisen(no):
  k = 0 ;
  n = 1;
  while(k
       
      
     

 


更多文章、技术交流、商务合作、联系博主

微信扫码或搜索:z360901061

微信扫一扫加我为好友

QQ号联系: 360901061

发表我的评论
最新评论 总共0条评论